Aktiefonder

En fond är en samling av aktier och eventuellt andra räntebärande värdepapper. En aktiefond är en typ av fond, där minst 75 % av fondens totala förmögenhet är aktier. Aktiefonder kan ha olika inriktning, till exempel Sverigefonder, som enbart placerar pengarna i aktier från svenska företag och olika branschfonder som enbart investerar i aktier i en enda bransch. Om man vill spara pengar i aktiefonder brukar aktieanalytikerna rekommendera ett sparande på minst fem års sikt eftersom aktiefonder generellt anses ha en hög risk. Aktiefonder brukar delas in i fyra kategorier, beroende på var de placerar, eller i vilken bransch de placerar: Sverigefonder, Regionala fonder, Länderfonder och Branschfonder.

aktiefonder

Andelsägare

Fondens tillgångar ägs av de personer som satt in pengar i fonden. Dessa människor kallas för andelsägare. De blir också delägare i de bolag där fonden har köpt aktier. Men när man köper aktieandelar genom ett fondsparande så brukar det heta att man indirekt blir aktieägare i bolaget. Man väljer ju inte aktivt att investera i ett specifikt bolag, utan när man väljer en aktiefond så får man kanske aktier i ett sjuttiotal olika bolag. Dessutom är det oftast väldigt låga summor det handlar om per bolag. Fondens värdeförändring beror på hur det går för varje enskilt företag, men det handlar också om hur marknaden tror att dessa företag kommer att lyckas i framtiden. En aktie kan ha ett högre värde än själva företaget, just för att marknaden tror att företaget kommer att gå bra den närmaste tiden. Aktiens kurs, eller det pris den har på börsen, är egentligen detsamma som hur mycket marknaden tror att aktien är värt.

Sprid riskerna

Man brukar säga att aktiefonder generellt sett har en hög risk. Då jämför man med andra typer av fondsparande. Ju mer blandad aktiefonden har, desto mer sprider man riskerna och ju lägre blir alltså risken. Men ju mer specialiserad fonden är, desto högre risk, eftersom aktiefondens värde då lätt påverkas av saker som händer. En branschfond som enbart placerar i företag inom råvarubranschen är exempelvis väldigt konjunkturkänslig och kursen kan variera ganska mycket beroende på råvarupriserna och skillnaden mellan utbud och efterfrågan. En globalfond kan sägas vara motsatsen, den placerar i företag från många länder, och som verkar i många branscher. En globalfond är därför inte lika konjunkturkänslig och är oftast mer stabil än en branschfond. En aktiefond måste innehålla aktier från minst 16 stycken bolag, och därför blir det ändå en viss riskspridning, även om man väljer en branschfond.